Nieuwe Internationale normen voor uitwisseling fiscale gegevens.

Met de wet van 18 december 2015 heeft Luxemburg de Common Reporting Standard (CRS) of ‘gemeenschappelijke normen voor de uitwisseling van informatie’ omgezet. De wet is van toepassing op zowel banken als levensverzekeringsmaatschappijen. De CRS is een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) om de fiscale transparantie op internationaal niveau te bevorderen en belastingontduiking te bestrijden.Het is de bedoeling dat de nieuwe norm wereldwijd wordt erkend en vóór 2018 zullen ruim 80 landen eraan deelnemen. Zo ook Luxemburg en Zwitserland.

De eerste informatie-uitwisseling in Luxemburg zal plaatsvinden in 2017 en heeft betrekking op de gegevens van 2016. Zwitserland sluit een jaar later aan.

Welke verplichtingen heeft een Luxemburgse verzekeraar ?

De wet verplicht de verzekeraar om volgende aktie te ondernemen :

  • Alle klanten moeten een formulier voor zelfcertificering invullen om de vereiste gegevens te verzamelen,
  • Het fiscale woonadres van de klant moet vastgesteld worden en wijzigingen moeten opgevolgd worden door opgave van het fiskaal identificatienummer ( FIN ). Dit is het uniek nummer dat op de persoonlijke belastingsaangifte staat.[1]
  • Jaarlijks moet bepaalde informatie over de verzekeringspolis(sen) overgedragen worden aan de Luxemburgse fiscale administratie.

Welke verplichtingen hebben de klanten?

Alle cliënten, ongeacht hun fiscale woonplaats (inclusief Luxemburg en de landen die de CRS-overeenkomst niet hebben ondertekend) moeten de gevraagde informatie bezorgen samen met het ingevulde en ondertekende formulier voor zelfcertificering. De eerste maal in 2016 en vervolgens bij wijziging van de situatie.

Als de vragen niet beantwoord worden of als het betreffende formulier verkeerd of onvolledig wordt ingevuld, kan dit tot gevolg hebben dat er onjuiste gegevens worden overgedragen. De verzamelde gegevens worden door de verzekeraar niet gebruikt om heffingen of belastingen te berekenen, maar om met zekerheid vast te stellen aan welk(e) land(en) de informatie moet worden overgedragen.

Welke gegevens zullen in het kader van de CRS worden overgedragen?

Gegevens met betrekking tot alle natuurlijke en rechtspersonen:

  • die hun fiscale woonplaats hebben in een rechtsgebied dat deelneemt aan de CRS (behalve Luxemburg) en/of die door andere fiscale instanties van deelnemende rechtsgebieden zijn geïdentificeerd,
  • en die houder zijn van verzekeringspolis die streeft  naar het genereren van financiële inkomsten : fiscale pensioenspaarproducten en overlijdensverzekering zijn uitgesloten.

Deze uitwisseling heeft vooralsnog geen betrekking op de gegevens van personen waarvan de fiscale woonplaats uitsluitend in Luxemburg of een niet-deelnemend land is gesitueerd. De gegevens van deze personen dienen wel systematisch te worden verzameld.

Volgende gegevens zullen door de verzekeraars voor de eerste maal in de lente van 2017 worden overgedragen aan de Luxemburgse ‘Administration des Contributions Directes’, die ze zal doorgeven aan de fiscale autoriteiten van het/de betreffende fiscale woonland(en).

  • persoonsgegevens : naam, adres fiscale woonplaats, fiscaal identificatienummer, geboortedatum en -plaats;
  • financiële gegevens : contractnummers, eindejaarssaldo en/of aan cliënten uitbetaalde bedragen.

Deze gegevens zullen worden overgedragen aan de Luxemburgse ‘Administration des Contributions Directes’, die ze zal doorgeven aan de fiscale autoriteiten van het/de betreffende fiscale woonland(en).

 

Voetnoot: Wij wijzen u erop dat de op deze pagina vermelde informatie bedoeld is om u uitleg te geven over de aan de CRS verbonden verplichtingen en niet bedoeld is als fiscaal advies. Als u twijfels hebt over uw CRS-status of vragen hebt over wat de gevolgen van deze regelgeving voor u zijn, adviseren wij u contact op te nemen met een professionele belastingadviseur

[1] Niet alle landen wijzen  een fiscaal identificatienummer toe.

Als u de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie hebt, vindt u op de website van de Europese Commissie informatie over het voor u geldende fiscale identificatienummer.