Samenwerkingsbeleid met vermogensbeheerders

Als onderdeel van de Europese Insurance Distribution Directive ( “IDD” ) gedragsregels heeft ons kantoor een systeem voor het beheren van belangenconflicten en een beleid voor beloningsbeheer geïmplementeerd. De twee systemen zijn nauw met elkaar verbonden, omdat ze bedoeld zijn om slechte praktijken te voorkomen die niet in het belang van de klant zijn. Dit is met name een gevoelige kwestie voor klanten die een beroep doen op ons kantoor om op te treden als verzekeringsmakelaar voor contracten van het type BeleggingsLEvensVerzekeringen ( “IBIP” – Insurance Based Investment Products ) als onderdeel van hun vermogens- en successieplanning.

 

We zetten ons in om onze klanten gedurende de hele levenscyclus van hun behoeften op dit gebied te ondersteunen en deze inzet vereist wederzijds vertrouwen. Een belangrijke voorwaarde voor vertrouwen tussen partijen is transparantie.

 

In dit document willen we daarom ons Business Model uiteenzetten, inclusief de gedragsregels die worden toegepast om ervoor te zorgen dat belangenconflicten en het Beloningsbeleid goed worden beheerd ten gunste van de belangen van de klant.

Sinds onze oprichting in 2011 bieden we onze diensten aan als onafhankelijke makelaar aan vermogensbeheerders en privaatbanken die geen verzekeringsdistributiefunctie in hun structuren hebben opgenomen. Hierdoor hebben we een klantenbestand kunnen opbouwen dat bij ons is geïntroduceerd door vermogensbeheerders en privaatbanken die op zoek zijn naar contracten van het type IBIP . Het beheer van deze contracten wordt steeds complexer omdat er meer dan 2 belanghebbenden bij betrokken zijn: naast de polishouder die in contact staat met zijn verzekeraar, delegeert de verzekeraar het financiële beheer van het verzekeringscontract aan een vermogensbeheerder of privaatbank die vaak door de klant zelf wordt gekozen. De vermogensbeheerder maakt daarenboven vaak gebruik van een gespecialiseerde externe depotbank.

De correcte uitvoering van het verzekeringscontract hangt dus af van verschillende dienstverleners, namelijk de verzekeraar, de vermogensbeheerder en de depot houdende bank. De klant heeft daarom te maken met 3 juridische tegenpartijen.

Als onafhankelijke makelaar worden wij gemandateerd door de klant om de soepele werking tussen deze 3 dienstverleners te bewaken, de naleving van de prijscomponenten in het contract te controleren (ontvangt elke dienstverlener niet meer en niet minder dan wat contractueel is overeengekomen) en – sinds de EU DDA 2018 – ook de geschiktheid van het gekozen beleggingsprofiel van de klant in verhouding tot zijn persoonlijke risicoprofiel en prestatieverwachtingen te toetsen.

We bieden onze klanten toegang tot onze e-Nepenthe-omgeving, waar ze alle gedigitaliseerde polis-documenten kunnen vinden. In ons servicepakket zit ook de mogelijkheid voor de klant om een driemaandelijkse monitoring van de effectenportefeuille die aan de polis is gekoppeld is op te vragen. Tenslotte ontvangt de klant van ons ook een jaarlijkse monitoring van de waarde-evolutie van hun verzekeringspolis als onderdeel van ons jaarlijks activiteitenverslag. Daarnaast organiseren we indien nodig bijeenkomsten tussen de klant en de financieel manager. Soms op eigen initiatief, soms op verzoek van de klant zelf.

Lezers zullen zich gerealiseerd hebben dat de commerciële ontwikkeling van ons bedrijf afhankelijk is van goede relaties met de vermogensbeheerders en privaatbanken.

Om transparantie te garanderen, publiceren we op onze website onder het tabblad “Onze partners/Financiële managers” een lijst van de vermogensbeheerders en privaatbanken die momenteel deel uitmaken van onze contractportefeuille. Momenteel wordt geen enkele van deze dienstverleners door ons vergoed voor het aanbrengen van klanten. Mocht dit wel het geval zijn, dan verplichten wij ons ertoe de betreffende klant hiervan op de hoogte te stellen.

Ons eigen vergoedingsmodel is gebaseerd op de commissies die wij van de verzekeraars ontvangen en waarvan de details te vinden zijn in de bijzondere voorwaarden van de verzekeringscontract(en) en/of in de speciale precontractuele informatiebrochure die wij aan onze klanten voorleggen.   Voor bepaalde diensten die verder gaan dan het makelaarsmandaat op een IBIP-contract, vragen wij aan onze klanten een extra ad-hoc vergoeding die door de verzekeraar voor onze rekening kan worden geïnd of door ons kan worden gefactureerd.

We helpen bepaalde vermogensbeheerders/privaatbanken met de organisatie van promotiecampagnes, informatieavonden en communicatiecampagnes. Deze diensten worden geleverd door ons communicatie- en marketingbedrijf (Nepenthe International sa) en de facturen worden betaald door de vermogensbeheerder/privaatbank die van onze diensten gebruik maakt. Deze facturen hebben geen invloed op de tarieven voor financieel beheer die worden toegepast op verzekeringscontracten. Ze worden betaald uit het marketingbudget van de dienstverleners.

Als onderdeel van ons distributienetwerk kunnen we ook samenwerking opzetten met :

  • andere verzekeringsmakelaars die niet gespecialiseerd zijn in IBIP: in dit geval tekenen we een co-brokerage overeenkomst waarin we overeenkomen distributietaken te delen. Dit soort samenwerking is in het belang van de klant, omdat wij de vaardigheden inbrengen die de andere makelaar mist. In de meeste gevallen vermeldt de co-broker in zijn makelaarsovereenkomst dat hij een beroep doet op onze vaardigheden om samen de overeengekomen diensten te leveren. En vraagt hij hiervoor toestemming aan de klant als het Luxemburgse IBIP’s betreft. We verdelen de commissiemarges die in het contract zijn vastgelegd in overeenstemming met de taakverdeling en we zorgen ervoor dat de distributiekosten niet wezenlijk worden beïnvloed.
  • Sub-makelaars die een vergunning hebben gekregen om als verzekeringsmakelaar op te treden onder de verantwoordelijkheid van ons kantoor. We verdelen de commissiemarges die in het contract zijn voorzien volgens de taakverdeling en we zorgen ervoor dat de distributiekosten niet wezenlijk worden beïnvloed.
  • Zakelijke tussenpersonen die gemachtigd zijn als verzekeringsdistributeur: dit is het geval voor makelaars of IARD-agenten die af en toe een klant doorverwijzen. Tijdens de eerste jaren van het contract staan we een deel van onze commissie af om de succesvolle introductie te vergoeden. We zorgen ervoor dat de distributiekosten niet wezenlijk worden beïnvloed.
  • Zakelijke klantenaanbrengers die geen vergunning hebben als verzekeringsdistributeur: dit is het geval voor professionals in de financiële en/of boekhoudsector die af en toe een klant doorverwijzen. In de eerste jaren van het contract staan we een deel van onze commissie af om de succesvolle introductie te vergoeden. We zorgen ervoor dat de distributiekosten niet wezenlijk worden beïnvloed.
  • In geen geval bieden we financiële prikkels die ingaan tegen de belangen van onze klanten.

Bert Bouton

Dirigeant Agréé

Maart 2023.