België – Persoonlijke belastingsaangifte – 2016 .

Aangifte Individuele levensverzekeringen in het buitenland

Het aangifteformulier vraagt – net zoals de vorige jaren – te vermelden of de belastingplichtige, zijn echtgenoot (of wettelijk samenwonende partner) of één van hun (niet-ontvoogde minderjarige) kinderen “op enig ogenblik van het belastbaar tijdperk verzekeringnemer” is geweest “van “één of meer individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten bij een verzekerings­onderneming gevestigd in het buitenland.

Deze informatie moet opgegeven worden in

Vak XIV – Rekeningen en Individuele Levensverzekeringen in het buitenland. Juridische constructies en leningen aan startende en kleine ondernemingen.

  1. Individuele Levensverzekeringen in het buitenland : code 1076-88

 

Is u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u deze aangifte indient, of één van uw niet ontvoogde minderjarige kinderen in 2015 op enig ogenblik verzekeringnemer geweest van één of meer individueel gesloten levensverzekeringsovereenkomsten bij een verzekeringsonderneming gevestigd in het buitenland?

Zo ja, vul hieronder de gevraagde gegevens in.

 

Naam en voornaam van de verzekeringnemer

 

Land waar de verzekeringsonderneming gevestigd was.

 

Deze aangifteplicht heeft verder geen gevolgen op de fiskale afrekening.

 

Let wel 1 : De aangifteplicht voor Levensverzekeringen in het buitenland blijft beperkt tot de informatie opgevraagd in uw persoonlijke belastingsaangifte. Vanaf 2017 zullen buitelandse verzekeraars in het kader van de nieuwe wetgeving met betrekking tot fiscale gegevensuitwisseling ( zie ander artikel over ‘Nieuwe Internationale normen voor uitwisseling fiscale gegevens’) jaarlijkse via de bevoegde belastingsadministraties opgave doen van het bestaand van uw verzekeringspolis, de eindwaarde en de eventuele opnames in het afgelopen fiskaal jaar. Dit dus voor de eerste keer in 2017 op de bewegingen in de polissen tijdens het jaar 2016. De Belgische fiskale administratie zal vanaf dan kunnen nakijken op basis van de informatie die ze ontvangt van de buitenlandse fiskale administraties of U uw belastingsaangifte correct invult.

Let wel 2 : De CRS wetgeving is eveneens van toepassing op bankrekeningen aangehouden in het buitenland. Naast opgave in de belastingsaangifte moeten de wettelijk bepaalde gegevens over de rekeningen aangehouden in het buitenland ook verplicht gemeld worden bij het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van Belgie.

Let wel 3 : Niettegenstaande de invoering van CRS worden de fiscale voordelen verbonden aan de levensverzekering in geval van vermogensplanning behouden. Lees hierover het artikel  « Fiskale voordelen van een levensverzekering onderschreven bij een Luxemburgs verzekeraar”.

 

Voetnoot: 

Alle informatie in dit document is voorwaardelijk, gebaseerd op de situatie per  05 2106 en afhankelijk van wijzigingen van het juridisch en fiscaal toepasbaar regime.

Wij wijzen u erop dat de op deze pagina vermelde informatie bedoeld is om u een algemene uitleg te geven over het behandelde onderwerp en niet bedoeld is als fiscaal advies. Als u twijfels of vragen hebt bij het behandelde onderwerp en over de gevolgen ervan voor uw persoonlijke situatie, adviseren wij u contact op te nemen met een professionele belastingadviseur. Indien U dit wenst kunnen wij U ook in contact brengen.